Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/mutisit/domains/buildinstore.com/public_html/demo/plugins/content/msocial/msocial.php on line 357

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/mutisit/domains/buildinstore.com/public_html/demo/plugins/content/msocial/msocial.php on line 357

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/mutisit/domains/buildinstore.com/public_html/demo/plugins/content/msocial/msocial.php on line 357

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/mutisit/domains/buildinstore.com/public_html/demo/plugins/content/msocial/msocial.php on line 357

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/mutisit/domains/buildinstore.com/public_html/demo/plugins/content/msocial/msocial.php on line 357

Terms of Use

      เงื่อนไขการให้บริการลูกค้า ร่วมกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

      เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน เนื่องจากทาง Hostnaja.com ได้ให้บริการในเรื่องของการจด Domain, Hosting เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 รวมถึงขอบข่ายความดูแลของผู้ให้บริการ จึงขอแจ้งเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้ 


เงื่อนไขการให้บริการ Domain Name 

 1. ผู้ใช้บริการต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการรวมทั้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้รวมทั้ง E-mail Address ที่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนนั้น ยกตัวอย่างเช่น บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
 2. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการโดเมนเนมใช้ชื่อโดเมนเนมเพื่อการนำเสนอ หรือจัดทำ URL Forwarding ไปยังข้อมูล หรือ อ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลอันผิดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ผิดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 อาทิเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเจาะระบบ (Hacker/Cracker), ข้อมูลที่เกี่ยวกับ การแอบอ้าง ข้อมูลทางบัตรเครดิต (Phishing), ข้อมูลที่ส่อเค้าไปทางลามกอนาจาร, ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการไม่ใช่ เจ้าของสิทธิ์ หรือข้อมูลลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น เป็นต้น
 3. สำหรับบริการจดทะเบียนโดเมน ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการ จัดการโดเมนทั้งสิ้น โดยโดเมนต่าง ๆ ที่ถูกจดทะเบียนขึ้น จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการทั้งหมด
 4. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของโดเมนระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคคลอื่น บริษัทจะถือเอา ข้อมูล ของผู้ที่จดทะเบียนโดเมนเนมไว้ในระบบเป็นข้อมูลหลัก หากผู้จดทะเบียนโดเมนเนมต้องการเปลี่ยนแปลง สิทธิ์ในการ เป็นเจ้าของโดเมนเนม สามารถกระทำได้ตาม ระเบียบการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ โดเมนเนม
 5. หากพบว่าผู้ใช้บริการโดเมนเนม ละเมิดข้อห้ามตามประกาศของผู้ให้บริการ หรือผิดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 หรือ นำไปใช้ในทางที่ผิดต่อกฏหมายในราชอาณาจักรไทย ทางผู้ให้บริการ จำเป็นต้องงดการให้บริการชื่อโดเมนเนมดังกล่าวทันที โดยไม่จำเป็นต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่สามารถถือเป็นเหตุแห่งการขอคืนค่าบริการได้

เงื่อนไขการให้บริการ Hosting 

 1. ห้ามผู้ใช้บริการแอบอ้างข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อการแสดงตัวตน ในการเปิดใช้บริการใด ๆ กับทางผู้ให้บริการ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า ผู้ใช้บริการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ สามารถระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 2. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ส่งข้อมูล, จัดเก็บข้อมูล , แสดงข้อมูล , จัดทำ Link ข้อมูล หรืออ้างอิงแหล่งข้อมูลอันผิด ต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และผิดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเจาะระบบ (Hacker/Cracker) , ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแอบอ้างข้อมูลทาง บัตรเครดิต (Phishing), ข้อมูลที่ส่อเค้าไปทางลามกอนาจาร ,ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ หรือข้อมูลลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น เป็นต้น
 3. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการละเมิด ลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, etc.), เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการ Download แฟ้มข้อมูลที่ ผิดกฎหมาย, MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่มีข้อมูลอันได้กล่าวมาแล้ว เว็บไซต์ที่เกี่ยวเนื่องกับ การทำผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หรือการกระทำที่ขัดต่อจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม ของประเทศไทย, เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการพนันทุกชนิด, เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มี link ไปยังเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารทุกประเภท หากเกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวทางผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
 4. เราขอสงวนสิทธิที่จะหยุดให้บริการ Script ใด ๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการ ไม่ดูแลการทำงานของเว็บที่ตนเองติดตั้ง ไว้ จนเกิดผลเสียต่อระบบ หรือผู้ใช้งานรายอื่น โดยทันทีที่ตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้ารายอื่น ถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำงานของ Script เหล่านั้น รวมไปถึงหยุดให้บริการทันที ในกรณีที่เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ โดนโจมตี เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดกับผู้ใช้บริการรายอื่น จากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
 5. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ส่งอีเมล์ขยะ(Spam e-mail) ในลักษณะของ Spamming (Unsolicited e-mail) หรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่ทางเราเห็นว่าเป็นการก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้รับอีเมล์ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อผู้อื่น หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ใช้งานเว็บโฮสติ้งที่ใช้ทรัพยากรของระบบ เราจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การนำโปรแกรมจาก ภายนอกมารันในระบบ รวมถึงโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN,Proxy, Bittorrent Client,Bittorrent Tracker, Torrentflux และอื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท ผู้ให้บริการจะยกเลิกการให้บริการเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการหรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมาย ของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมาย ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด
 6. ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ ความผิด ของผู้ให้บริการทั้งสิ้น
  ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป และจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย หรือความ สูญเสียข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น การสำรองข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้จัดทำไว้นั้น จะไม่มีการ รับรองความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ทั้งที่ผู้ใช้บริการได้นำขึ้น server และ ข้อมูลที่มี เพิ่มเติมอันเกิดจากที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการไว้ เช่น E-Mail หรือฐานข้อมูลต่างๆ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการดูแลและรักษาเป็นหลัก ทางเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการเสียหายของข้อมูลดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการสามารถสำรองข้อมูลด้วยตัวท่านเองได้ โดย ผ่านทาง Control Panel ของเรา ซึ่งจะทำให้ท่านสำรองข้อมูลเว็บเก็บไว้ได้เช่นกัน และขอให้ดำเนินการสำรองข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอ
 7. ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบในเรื่อง ระบบที่ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องมาจากปัญหาระบบเครือข่าย ระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟต์แวร์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควมคุม ซึ่งจะแจ้งให้ทางผู้รับบริการทราบและจะหาทางดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ในเวลาที่เหมาะสม
 8. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้า ตามแผนการให้บริการที่สั่งซื้อ เป็นเวลาล่วงหน้าก่อนหมดช่วงการ ใช้งาน ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หากไม่ได้รับการชำระค่าบริการ จากผู้ใช้บริการ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากครบกำหนดชำระ และ จะทำการลบข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมด ภายใน 15 วันทำการหลังครบกำหนดชำระ
 9. ผู้ใช้บริการ ได้อ่านทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้ว และยอมรับเงื่อนไขทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงตกลงใช้บริการของผู้ให้บริการ
 10. ข้อตกลงการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะแจ้งให้ทราบหลังจากนำมาใช้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงข้อตกลงการให้บริการ

อ้างอิง 

 • พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 • พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ Hosting 

 • ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำแสมอ ผ่านทาง FTP หรือ Control Panel 
 • อย่าบอก Password ของท่านแก่ผู้อื่น
 • อย่าให้ผู้อื่นยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเข้าอินเตอร์เน็ต โดยที่ท่านใช้ระบบสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์จำ Username และ Password เอาไว้
 • อย่าติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายในบ้านหรือที่ทำงานโดยไม่ใช้มาตรการการตรวจสอบผู้ใช้งานและการเข้ารหัสลับ
 • อย่าเข้าสู่ระบบด้วย user ID และ password ที่ไม่ใช่ของท่านเอง
 • อย่านำ user ID และ password ของผู้อื่นไปใช้งานหรือเผยแพร่
 • อย่า กด "remember me" หรือ "remember password" ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ
 • อย่า log-in เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินที่เครื่องสาธารณะ
 • อย่าใช้ WiFi (Wireless LAN) ที่เปิดให้ใช้ฟรี โดยปราศจากการเข้ารหัสลับข้อมูล
 • อย่าทำผิดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

 

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.